ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา
            โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2478  ตามหนังสืออำเภอที่  1/2478  ลงวันที่ 4 มีนาคม  2478  ชื่อเดิมว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลกุดน้ำใส 5 (วัดบ้านท่าลาด)  ตั้งอยู่วัดบ้านท่าลาด มีนายสีทา  แข็งขัน  เป็นครูใหญ่  และนายสุข  ศิริ เป็นครู  เปิดการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ต่อมาได้ย้ายมาตั้งเป็นเอกเทศ  ในบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน  ตั้งแต่  พ.ศ.  2492  เป็นต้นมามีความเป็นมาโดยสังเขปดังนี้
            พ.ศ. 2478  นายสีทา  แข็งขัน  ถูกคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่บ้านพนัส  และแต่งตั้ง นายสิงห์  คุณสุทธ์  มาแทน
            พ.ศ. 2490  นายสิงห์  คุณสุทธ์  ย้ายไปโรงเรียนบ้านคำไฮ  และแต่งตั้งนายสุข  ศิริ  เป็นครูใหญ่แทน
            พ.ศ. 2491  ได้หางบประมาณเพื่อหาซื้อที่ดินสร้างอาคารโดยประชาชนได้ให้ความช่วยเหลือ  จนก่อสร้างสำเร็จใน พ.ศ.  2492
            พ.ศ. 2501  ได้งบประมาณ  จำนวน  40,500  บาทมาสมทบสร้างอาคารเรียนขนาด 7คูณ 27 เมตร  แล้วเปลี่ยนชื่อว่า  โรงเรียนบ้านท่าลาด (ท่าลาดวิทยาคาร)
            พ.ศ. 2504  นายสุข ศิริ ครูใหญ่  ได้ลาออกจากราชการ และแต่งตั้งให้  นายทูรย์  เต็มใจเป็นครูใหญ่แทน
            พ.ศ. 2511  ได้ทำการปรับปรุงสนามฟุตบอลและถนนภายในโรงเรียน ชื่อบริษัท ว. อุดรก่อสร้างได้ให้ความอนุเคราะห์คิดเป็นเงิน  8,000  บาท
            พ.ศ. 2512  -  2513  สร้างอาคารประกอบ 1  หลังซึ่งขณะนี้ได้รื้อถอนเนื่องจากชำรุดใช้การไม่ได้
            พ.ศ. 2514  มีการเปิดการสอนถึงชั้นประถมปลาย
            พ.ศ. 2517  ได้รับงบประมาณ  ก่อสร้างโรงฝึกงาน 1  หลัง  ขนาด 10 คูณ 20 เมตร แบบสามัญ 213 ขณะนี้ (2541) ได้ปรับปรุงให้เป็นห้องเรียนอนุบาล
            พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างส้วม แบบ รอ. 05/2515  จำนวน 5 ที่ขณะนี้ชำรุดใช้การไม่ได้
            พ.ศ. 2520  ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียน  1  หลัง แบบ ป1 ฉ  / 2520  ขนาด 4 ห้องเรียน และก่อสร้างบ้านพักครู 1  หลัง แบบ ร.อ 213/2519  อาคารเรียน ป1 ฉ มีการก่อสร้างต่อเติมห้องเรียนชั้นล่าง 4 ห้องเรียน  และได้มีการปรับปรุงพื้นห้อง  ตามโครงการโรงเรียนปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ
            พ.ศ. 2521  สร้างเสาธงเหล็กโดยคณะศิษย์เก่า  พ.ศ.  2522  สร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ.33  ปัจจุบันชำรุดใช้การไม่ได้ชำรุด
            พ.ศ. 2523  - 2524 สร้างรั้วโรงเรียนด้านหน้า  โดยคณะศิษย์เก่า  ในพ.ศ. 2528 
            พ.ศ. 2525  นายทูรย์  เต็มใจ ครูใหญ่ได้ครบอายุเกษียณอายุราชการ  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายดีเลิศ  เสมียนกุล  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และได้ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เติม  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ท่าลาดวิทยาคาร)  เป็น โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา  ด้วยสาเหตุที่เปลี่ยนคือโรงเรียนนี้รับเด็กบริการทั้ง 2 หมู่บ้าน  คือ บ้านท่าลาด และบ้านท่าวารี  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดของชาวบ้าน
            พ.ศ. 2526  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายประธาน  ไพรอุตม์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่   พ.ศ. 2530  ได้งบประมาณ ขุดบ่อเลี้ยงปลา  ขนาด 20คูณ 25คูณ 3.5 เมตร  งบประมาณ 4,000 บาทปัจจุบันบ่อดังกล่าวตื้นเขินใช้การไม่ได้
            พ.ศ. 2531 นายประธาน  ไพรอุตม์  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่บ้านคูเมือง  สปอ. เมืองสรวง  สปจ. ร้อยเอ็ด  และแต่งตั้งให้นายณรงค์  มูลน้ำเที่ยง  มาแทน แต่ปลายปี นายณรงค์ มูลน้ำเที่ยงได้ย้ายไปโรงเรียนโพนเขาว  สปอ. สุวรรณภูมิ สปจ.ร้อยเอ็ด 
            พ.ศ. 2531  สปจ.ร้อยเอ็ด ได้แต่งตั้งนายชาติชาย  อนุรักษ์  มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
            พ.ศ. 2536  ได้งบประมาณ จากทางราชการสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  งบประมาณ 1,698,0000  บาท 
            พ.ศ. 2539  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ตามนโยบายของรัฐบาล
            พ.ศ. 2541  นายชาติชาย  อนุรักษ์  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง  สปอ. จังหาร  สปจ.ร้อยเอ็ด
            พ.ศ. 2542  วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.  2542  ทางราชการได้ย้ายและแต่งตั้ง นายสง่า  สอนลา มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่แทน 
            พ.ศ. 2544  ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายสง่า   สอนลา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคุณภาพโรงบ้านท่าลาดวารีวิทยา
            พ.ศ. 2553 นายสง่า  สอนลา  ได้ครบอายุเกษียณอายุราชการ  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายพงษ์เทพ  ศรีจันทร์  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10  พฤศจิกายน  2553  จนถึงปัจจุบัน
            พ.ศ. 2553   วันที่ 10  พฤศจิกายน  2553  นายพงษ์เทพ  ศรีจันทร์ มาดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการ